MISAC
Medicinsk forskning och utveckling
Leg. Tandl. Christer Malmström

spacer
 Startsidan
spacer
 Introduktion
spacer
 Böcker & video
spacer
 Egen forskning
spacer
 Egna artiklar
spacer
 Patientinformation
spacer
 Hälsodeklaration
spacer
 Viktiga artiklar
spacer
 Länkar
spacer
 Bra adresser
bullet

Bristfällig produktinformation.

bullet

Varning för titan!

bullet

Orsaks/symtom behandling?

bullet

Elöverkänslighet?

bullet

Din kropp är ett levande väsen

bullet

Amalgamsjuka finns!

bullet

Kvantitets- eller kvalitetsvetenskap?Bristfällig produktinformation

Svar på
"Värnet om människans hälsa är det bästa säljargumentet" i
Tandläkartidningen nr 8 / 2001 sid 43-44.
Publiserad i Tandläkartidningen nr 10 / 2001 sid 46-48.

Bristfällig produktinformation
Grunden för bra och säker tandläkarbehandling är kunskap om de material man använder. Konsekvenserna av bristfällig, felaktig eller undanhållen konsumentinformation kan leda till felaktig behandling och handhavande, och skada både patient, tandläkare, personal och miljö. De brister i produktinformation som finns i Dent MR när det gäller tandvårdsmaterial är parallella till de som fanns för tätningsmedlet Rhoca Gil som orsakade giftskandalen vid Hallandsåsen.

Bild 1
Härdplastallergi. Hand på tandläkare som tvingades sluta arbeta. Innehållsdeklaration: 22% alkohol, (vad resterande 78% bestod av saknades). Sjukhuset tvingades göra egna kemiska analyser för att finna vilka ämne som bondingen innehöll då fabrikanten nekade att ge upplysningar.

sårigt finger på tandläkare

Vi kan inte se att "det var ett oriktigt påhopp" när vi påstod att Bengt Hoffman och Lars Tyrefors tycks sakna kunskap, eller låtsades okunnighet, när man läser vad de anser. Vi har bara läst vad de själva skriver och kan av det inte dra några andra logiska slutsatser. T ex "Tandvårdsmaterial är indifferenta och har inte någon biologisk effekt". T o m i Dent MR finns uppgifter på att tandvårdsmaterial inte är indifferenta eller ofarliga. Läs er egen Dent MR, där finns lite information om biverkningar t ex.

Dispersalloy/Megalloy
9. Viktiga metodanvisningar

Denna produkt innehåller kvicksilver, vilket är känt i delstaten Kalifornien som orsak till fosterskador eller andra fortplantningsskador. Innan användning, var god läs varuinformationen för produkten. Vid exponering av kvicksilver kan skador uppstå på hud, ögon, luftvägar och slemhinnor. I enskilda fall har man iakttagit överkänsliga reaktioner, allergier eller elektrokemiskt framkallade lokalreaktioner. Beroende på elektrokemiska processer, kan lichenutslag av slemhinnor uppstå. Kvicksilver kan vara en hudsensibiliserare, lungsensibiliserare, nefrotoxin och neurotoxin. Efter placering eller borttagning av amalgamrestaurationer, uppstår tillfällig ökning av kvicksilverkoncentrationen i blod och urin. Kvicksilver som pressas ut under kondensering och ej stelnat amalgam kan ge upphov till amalgamations- eller galvaniska effekter om kontakt föreligger med andra metallrestaurationer. Om symptomen fortsätter, bör amalgamet utbytas mot annat material. Borttagning av kliniskt godkända amalgamfyllningar bör undvikas för att minska exponeringen av kvicksilver, speciellt hos gravida kvinnor.

Jämför då ovanstående med ANA:s information (Svenskt företag medlem i Dent MR)
9. Viktiga metodanvisningar

............................................................ (Saknas helt)

Är detta all information vi behöver beträffande ANA?

Hur stämmer ovanstående med vad ni skriver; Dent MR är för dentala material vad FASS är för läkemedel. Fabrikanten lämnar information om sin produkt på nedanstående anmälningsformulär och redovisar därigenom produkten på ett enhetligt sätt. Är detta enhetligt? Är tandvårdsmaterial indifferenta och har ingen biologisk effekt? Vidare skriver de? "Inom handeln är vi väl medvetna om de problem och risker som framför allt drabbar allergikänsliga personer och här saknar vi inom handeln varken affärsmoral, moralisk kraft eller frivillighet att ställa upp"?

Om man nu inom handeln vet detta och inte varnar för det, hur kan det vara moral? Samtidigt skyller de på köparen och säger att kraven måste komma från köparen, hur är det då med frivillighet och moralisk kraft? Gäller den bara om köparen kräver det? Vi kan inte se det som annat än ett klumpigt försök att dölja sanningen, att ljuga. Det kan inte vara affärsmoral?

Vi vet och uppskattar att det finns många seriösa och kunniga företag i dentalbranschen men vi anser inte att företrädarna här eller Dent MR är värdiga representanter för dessa. Moral bygger på förtroende, att man kan lita på det som sägs och skrivs.

Istället för att erkänna att man "pratat i nattmössan" när man påstår att "det är inte rimligt att undersöka biologiska effekter då de inte har någon effekt" slingrar man sig genom att tala om annat, man talar om "oral galvanism" och förlöjligar det som en särpräglad svensk debatt med förvirrande osaklighet. Fakta är att debatten inte är svensk utan förs över hela den civiliserade världen. Det har gjorts seriösa program om detta av BBC s Panorama, i tysk, svensk, dansk, amerikansk, TV, radio och press.

I Kalifornien har i dagarna -1 juli - Dental Board (Socialstyrelse för dentala material) upplösts efter det att den i nio år flagrant trotsat att lyda statens lag. Lagen stiftades med särskild tanke på tandläkarna och föreskriver att patienterna skall ha tillgång till information om riskerna med dentala material. Dental Board hade förverkat sitt förtroende genom nio års undanmanövrer. Department of Consumer Affairs tar över arbetsuppgifterna och driftsanslaget. Så debatten är inte svensk, den är internationell.

Debatten från dentalbranschen är tyvärr ofta osaklig, läs t ex Nordiska Dentals skrift "Amalgam" skriven av Fil dr Lars Erik Nyman och döm själva. Är det sund debatt? Det finns däremot företag som t ex Degussa som tar konsekvenserna av de fakta som finns och stoppar amalgamtillverkningen. ANA gör tvärt emot och exporterar omkring 4000 kg/år till utlandet. Är inte kvicksilver lika skadligt för miljön i Afrika som i Sverige? Är det affärsmoral?

CE märkningen är ingen garanti för bra material, CE - märkta kopparamalgam: (Safety data sheet nr 0089. per 19 08 99. "PO" COPPER AMALGAM,) och N2. rotfyllningsmaterial:(CE 0459, CERTIFICAT CE) visar med önskvärd tydlighet hur lite CE märkningen betyder för säkerheten i tandläkarens kliniska arbete.

I introduktionen till Dent MR står "Finns produkten i Dent MR, och Du följer fabrikantens bruksanvisning, så har Du all information Du behöver för att produkten ska kunna användas på ett säkert och miljövänligt sätt". Är detta sanning? Är det inte att få tandläkaren och patienten att känna en falsk trygghet? Följ Dent MR och Du är trygg! Är det inte dumdryg besserwissermentalitet? I seriös produktinformation finns både fördelar och nackdelar beskrivna även begränsningar i användning och risker som bör observeras och undvikas. Detta saknas i Dent MR.

Längre in i sin artikel erkänner de att Dent MR bara har ambitionen att ge den information som lagstiftningen kräver. Är det inte något helt annat än att använda produkten på ett säkert och miljövänligt sätt?

Bengt Hoffman och Lars Tyrefors gör också ett stort nummer av att flera guldleverantörer lät trycka upp små patientetiketter med "varudeklarerat guld". Stod det något om att guld kan ge allergi eller var det bara ett spel för gallerierna? Det finns idag kunskap - utan att ny forskning behövs - om dentala material som klargör de viktigaste nackdelarna och riskerna. Beskrivs detta seriöst - fakta om viktiga tekniska egenskaper och biologiska effekter - skulle det ge tandläkaren helt andra möjligheter att använda material på ett säkrare och bättre sätt, för det finns mycket bra material. Men genom att undanhålla fakta, ge bristfällig och falsk produktinformation luras tandläkaren att använda material där de inte passar. Likaså luras tandläkaren att bortse från de risker som finns både för sig själva och för patienten. Då sjukdomar och skador uppstår är därför svårigheterna stora att finna samband mellan material och symtom och kunna åtgärda problemen (Bild 1). Sann och fullständig produktinformation är lika viktig för tandläkarna som för tunnelarbetarna på Hallandsåsen.

Grunden för konstruktivt samarbete för bättre konsumentupplysning och bättre dentala material är att man kan lita på varandra. Sanningen får inte döljas av snikenhet. Det behövs affärsmoral, moralisk kraft och frivillighet.

Christer Malmström leg. tandläkare.
Medlem i Socialstyrelsens Referensgrupp för Dentala Material. Tandvårdsskadeförbundets vetenskapliga råd.

Sten-Olof Grönquist leg. tandläkare.
Medlem i Socialstyrelsens Referensgrupp för Dentala Material. Tandvårdsskadeförbundets vetenskapliga råd. Referensgruppen för Biverkningsregistret.