MISAC
Medicinsk forskning och utveckling
Leg. Tandl. Christer Malmström

spacer
 Startsidan
spacer
 Introduktion
spacer
 Böcker & video
spacer
 Egen forskning
spacer
 Egna artiklar
spacer
 Patientinformation
spacer
 Hälsodeklaration
spacer
 Viktiga artiklar
spacer
 Länkar
spacer
 Bra adresser
bullet

Elöverkänslighet?

bullet

Orsaks/symtom behandling?

bullet

Din kropp är ett levande väsen

bullet

Amalgamsjuka finns!

bullet

Bristfällig produktinformation

bullet

Varning för titan!

bullet

Kvantitets- eller kvalitetsvetenskap?Elöverkänslighet?

©Christer Malmström

TF-bladet nr 2 / 2000. 15-16.

Grunden till kunskap
Att fysik, kemi och teknik utvecklats så långt idag att vi i praktiken behärskar den fysiska materien beror på grundforskningen. Den har avslöjat de lagar och principer, den 100% logik och planmässighet som styr materien inom vars och ens special område. De fantastiska framgångar som gjorts inom medicinen bygger primärt på fysikens, kemins och teknikens grunder och inte på medicinens egen grundforskning. Där saknas denna grundforskning. Medicinen idag sysslar inte med det som borde vara grunden: med livets lagar och principer. Istället koncentrerar den sig på detaljer. Det saknas överblick och helhetssyn. Idag ställer man hoppet till generna. Bara vi känner till alla gener och hur de fungerar så tror man sig kunna bota sjukdomar. Har man inte fortfarande också hopp om att läkemedel, celltransplantationer, m m skall vara undermedlet? Hur kan man tro att dessa detaljer styr helheten, när vi i alla andra sammanhang ser motsatsen, att helheten alltid styr detaljerna? Det är därför inte underligt att man efter mer än 100 års forskning inte heller kunnat förstå grunderna bakom amalgamförgiftning eller kunnat presentera grundläggande fakta på så enkla frågor som storleken av kvicksilver exponeringen från amalgam. Exponeringen har helt skilda värde beroende på vem som presenterar dem, Socialstyrelse, WHO, Tf m fl. Alla kan inte ha rätt.

Systemfel?
Finns det inte idag alltför många tankefel inom medicinen för att man skall kunna få rimligt utbyte av de miljarder som satsas årligen på sjukvården? Hur många blir friska av de olika medicinska behandlingarna? Hur många skadas eller dör? Vet man det? Även de enklaste grundläggande fakta som behövs för att avgöra kvalitén på vården tycks saknas. Om man blir "drabbad" av sjukdom, om det är en slump att man blir sjuk, hur kan man då kalla medicin för vetenskap? Är inte grunden för vetenskap 100% lagbundenhet? Måste det inte finnas en logisk orsak till allt? Gäller inte orsak - verkan lagen här som inom naturvetenskapen?

Varför väntar man tills människor blir sjuka att behandla istället för att förebygga? Tänk om tandläkarna skulle använda samma behandlingsprinciper som läkarna, vänta tills man fick ont, eller tänderna föll ur innan man gjorde något? Varför behandlar man symtom och inte orsakerna? Leder inte symtombehandling till kraftigt ökade sjukvårdskostnader? Har inte tandläkarna visat att det går att förebygga sjukdomar? Karies är ett exempel. Se i munnen på en 50-60 åring, svart av amalgam, och jämför med våra ungdomar, vita hela tänder. Är det inte svart på vitt att orsaksbehandlig kan fungera? Varför studerar man insjuknade och sjukdom och inte tillfrisknade och hälsa? Borde man inte studera hela kretsloppet? Varför studerar man inte de som lyckas tillfriskna oberoende av vad orsaken är? Även om de tillfrisknat på ett "ovetenskapligt sätt"? Varför är inte målet för all medicinsk forskning = tomma väntrum , hälsa? Detta är bara några av de frågor som borde ställas. Andra grundläggande frågor är: Om generna nu är grunden till kunskap, vad styr då generna? Vad är liv? Vad är en människa? Vilka lagar och principer grundar sig liv på? Borde inte svaren på dessa frågor vara grunden för all medicinsk forskning?

Elektricitet
Allt vi känner till i universum, från minsta kvark och atom till största galax, ja, allt levande styrs och kontrolleras av "strålformig materia", elektricitet, magnetism, gravitation m m. Den är inte fysisk, den kan inte mätas eller vägas, inte ses, höras, smakas eller luktas. Vi kan bara upptäcka den genom dess verkan på fysisk materia, fast, flytande eller gasformig. Elektricitet är också det enda som försvinner från vår kropp när vi dör, den strålformiga materian, den kontrollerande och styrande "elektriciteten". Den är själva livskraften i allt levande, försvinner den bryts den fysiska kroppen ner. Allt levande, människor, organ, celler, molekyler o s v skapar själv elektricitet för att styra och kontrollera sin "kropp". Blir däremot våra celler förgiftade kan de kan inte styra sin "kropp" rätt utan reagerar felaktigt. De fungerar då inte normalt utan kan reagera "överdrivet" på elektriska och magnetiska fält och strömmar. Blir avvikelserna tillräckligt stora så kroppen inte längre kan kompensera dem uppträder symtom som vi kallar elöverkänslighet. Troligen räcker det med kraftiga elektriska eller magnetiska krafter för att bli elöverkänslig, men de jag kommit i kontakt med har dessutom varit förgiftade.

Metaller
Metaller i kroppen, både i mun och på andra delar i vår kropp, påverkar alltid våra celler. Om vi blir sjuka eller inte, beror på vilken motståndskraft vi har och hur kraftig påverkan är. Sjukdom kallar vi det först när skadan blivit så stor att kroppen inte längre kan kompensera och reparera tillräckligt snabbt. Skador och rubbningar på cellnivå uppträder mycket tidigare, långt innan sjukdomsbilden upptäcks. Det konstiga är, att det finns praktiskt taget ingen som helst grundforskning inom detta område. Ett undantag är t.ex. Björn Nordenströms forskning om "Slutna elektriska kretslopp". Borde inte forskning som denna vara grunden för all medicin, alla undersökningar av levande organismer.

Behandlings principer
Behandlingen av förgiftade och av "elöverkänsliga" är i princip densamma.

  • Avlägsna alla orsakerna till sjukdomen.
  • Stärk din kropps motståndskraft.

Gifter gör att både din kropp och dina celler reagerar överdrivet, därför är det viktigt att sanera amalgam och undvika allt skadligt. Är man "elöverkänslig" är det min erfarenhet att de flesta kan bli så bra att de åter kan fungera i samhället. Hur snabbt och hur bra man blir beror mycket på hur noga man själv är med att skydda och vårda sin egen kropp med alla dess miljarder levande celler, organ, m m. Vår kropp är deras miljö. Gifter, starka elektriska och magnetiska fält blir miljöförstöring av organens och cellernas miljö i vår kropp.

Är du "elöverkänslig" är följande viktigt att tänka på för att återvinna hälsan.

  • Undvik att utsätta dig för el så mycket som det överhuvudtaget går.
  • Undvik också alla andra skadliga ämne som rökning, snusning, onödiga mediciner, lösningsmedel, konserveringsmedel, kaffe m m.
  • Stärk kroppens motståndskraft genom att äta sund naturlig mat utan tillsatser och konserveringsmedel. Vegetarisk kost underlättar tillfrisknandet. Förstoppning gör att kroppen inte kan avgifta sig och skall åtgärdas.
  • Sanera amalgam och alla andra metaller (guld, titan m m), med bästa möjliga skydd.
    Du bör inte hå någon som helst metall i kroppen.

"Lyssna" på din kropp. Märker du att du reagerar negativt på något, undvik det. Mår du bättre av extra vitaminer och mineraler ta det, men var försiktig och prova dig fram. Många vitaminer och mineraler innehåller tillsatser som kan vara skadliga, t ex titanoxid.

För att få symtom av elektriska fält och strömmar behövs det inte ens påverkan utifrån kroppen. Det kan räcka med de strömmar som t ex en metallbrygga i munnen bildar. Det kan ge kramper och störningar i t ex muskler i hals och rygg. Att det är så upptäcker man lätt, för då bryggan avlägsnas upphör de kroniska besvären omedelbart.

Min erfarenhet är att det tar längre tid att bli frisk från "elöverkänslighet" än de som "bara" är amalgamförgiftade. För de flesta går det att bli så bra att de kan fungera i samhället igen. Men kom ihåg, har du varit "elöverkänslig" är vägen smal, det räcker med ett litet övertramp för att åter bli sjuk. Kroppen tycks vara känsligare för minsta lilla felaktiga behandling om man varit elöverkänslig. Två dagars snusning, några koppar kaffe kan vara tillräckligt för att åter få symtom, åter bli sjuk.


Amalgamförgiftad? Hur blir jag frisk?

Du kan läsa mer om hur man kan bli frisk i min och Annika McClintocks bok:
Amalgamförgiftad? Hur blir jag frisk?

Den finns på biblioteket och hos Tf