MISAC
Medicinsk forskning och utveckling
Leg. Tandl. Christer Malmström

spacer
 Startsidan
spacer
 Introduktion
spacer
 Böcker & video
spacer
 Egen forskning
spacer
 Egna artiklar
spacer
 Patientinformation
spacer
 Hälsodeklaration
spacer
 Viktiga artiklar
spacer
 Länkar
spacer
 Bra adresser
bullet

Kvicksilverläckage från amalgam av känd ålder

bullet

LMI-Biospectrons feces test

bullet

Amalgam ett ostabilt material

bullet

Infraktioner och kuspfrakturer på tänder med amalgamfyllningar

bullet

Oral Miljöförorening

bullet

100 analyser av kvicksilver i feces

bullet

Mercury in brain tissue of infants

bullet

Amalgam derived mercury in fecesKvicksilverläckage på människa
från amalgam av känd ålder

©Christer Malmström

De flesta undersökningar av kvicksilverläckage från amalgam bygger på beräkningar från uppmätningar från t ex utandad kvicksilverånga, ånga i tracea, eller kvicksilver i urin eller blod. Om det finns samband mellan verklig exponering av kvicksilver och dessa mätningar och i så fall hur stort detta samband är saknas helt. Ändå har dessa teoretiska beräkningar lags som grund för t ex Socialstyrelsens bedömningar. Det är ingen tvekan att därför mycket stora felbedömningar av totala kvicksilver exponeringen från amalgam har gjorts. Samtidigt har man felaktigt bedömt exponeringen efter att bara mäta en av de många vägar som kvicksilvret tar, t ex Hg i utandningsluft, man har inte mätt helheten - summan av alla vägar. Detta framgår tydligt genom att olika myndigheter uppgivit helt olika värde. Se Socialstyrelsens och WHOs rapporter. Det är idag också välkänt att kvicksilverläckaget från amalgamfyllningar, under kortare tid, varierar mycket kraftigt beroende på "belastning" (tuggning, tandborstning, varm dryck m m). Mätningar av obelastad amalgam ger därför helt felaktiga värde. Likaså mätningar under kort tidrymd.

För att korrekt mäta den totala kvicksilveravgången från amalgam finns två säkra vägar:

  1. Att mäta förändringen av kvicksilverinnehållet i amalgamfyllningar på människa under en längre tidsperiod. (15 -20 år).
  2. Att mäta totala utsöndringen av kvicksilver från människor med amalgamfyllningar jämfört med utsöndringen från människor utan amalgamfyllningar. Kretsloppsprincipen.

Undersökningen. 1.
Urvalsmetod.

I denna undersökning undersöktes kvicksilverinnehållet i amalgamfyllningar av känd ålder, gjorda av samma tandläkare med samma teknik och samma fabrikat av alloy. Sju amalgam insamlades under det normala kliniska arbetet ( Testamalgam). Insamlingen skede i löpande ordning och de enda övriga kraven var att

  1. Amalgamen skulle vara tillräckligt stora för att kunna analyseras.
  2. Amalgamen skulle kunna åldersbestämmas via journalanteckningar och röntgenbilder.

Mätmetod.
För att erhålla maximal mätnoggrannhet användes ett kontrollamalgam, en ny amalgamfyllning med känt kvicksilverinnehåll, som undersöktes parallellt med samtliga sju amalgambitar. Kontrollamalgamet kalibrerades genom att kvicksilverhalten mättes både kemiskt, med atomabsorbtion och med Energy Dispersive Linjescan Plot (EDLP). Alla amalgambitarna slipades och polerades under vattenkylning enligt normal metallografisk standard metod, så att man fick ett tvärsnitt från fyllningens yta vinkelrätt till botten. Varje mätning gick till så att testamalgamet och kontrollamalgamet lades sida vid sida och mättes samtidigt. Se bild. Detta gjorde att den relativa noggrannheten mellan test och kontrollamalgam blev mycket stor. Även mycket små differenser kunde mätas, (< 1/10 % av vikt). Med EDLP gjordes etthundratjugofem, 125, analyser på varje par av test- och kontrollamalgam.

Kvicksilverhalten på testamalgamet kunde på så sätt grafiskt bestämmas i förhållande till kontrollamalgamet. För att ytterligare säkra mätmetoden och kontrollera att inte kvicksilverhalten skilde sig från andra delar av amalgamet, gjordes en kontrollmätning, i 90 grader mot den ursprungliga, på ett av testamalgamen. (Exakt samma värde uppmättes.) Samtliga behandlingar och analyser gjordes på Höganäs AB:s laboratorium av deras metallurgiska specialister. EDLP och punktanalyser (Plot) gjordes med Philips Scanning Electron Microscop och EDAX 9000. Innan denna mätmetod utfördes hade ett stort antal punktanalyser utförts på samtliga amalgam. Kvicksilverhalterna varierade mycket över ytan med större variation ju mindre yta som kontrollerades. Punktanalyser på största möjliga yta gav värde i samma storleksordning som analyserna med EDLP men hade betydligt sämre mätnoggranhet. Se Plot analyser i tabell.

Resultat.
Tandamalgam är inte stabila. De läcker hela tiden kvicksilver. Analyserna visar att efter 19 år har mer än 30% av kvicksilverinnehållet i fyllningen avgått. Kvicksilverhalten minskar genom hela amalgamet. Detta är lika med en kvicksilverexponering på 200 µg kvicksilver varje dag under decennier för en människa med 13 gram amalgam i munnen. Då har inte kvicksilverläckage genom ytkorrosion och slitage på amalgamfyllningarna medräknats.

De grafiska analysresultaten från EDLP visar också att amalgamen inte bara läcker stora mängder kvicksilver utan också ändrar "uppbyggnad". Analyser från nya amalgam visar att kurvorna och bilderna på var kvicksilver och silver finns följs åt, är lika, vilket betyder att det finns en koppling mellan ämnena. Detsamma gäller koppar och tenn. Men med ökad ålder på amalgamen skiljer sig kurvor och bilder på kvicksilver respektive silver mer och mer åt. Se bilder.

kvivksilverläckage

Amalgamen åldras och kvicksilver och silver separeras mer och mer inom amalgamet. Detta kan troligen användas som en grov åldersbestämning av amalgamfyllningar. Koppar och tenn bilderna är däremot oförändrade.

Tabell 1
EDLP Linjescan 125 punkter.

Amalgam

Kontroll
amalgam

Test 1

2

3

4

5

6

7

Ålder år

0

4,5

7

9,5

15

15

17

19

Tand

-

46

24

14

16

44

45

47

Pat. Ålder

-

55

42

61

44

44

51

54

Kön

-

M

K

K

K

M

M

K

Hg vikt %

49

49

43

44

42

44

40

34

Tabell 2
Kontroll mätningar 1 och 2 med Plotanalyser (punktanalyser) på största möjliga yta.
Samma amalgam som i tabell 1.

Amalgam

Kontroll amalgam

Test 1

2

3

4

5

6

7

Ålder år

0

4,5

7

9,5

15

15

17

19

Kontroll 1 HG i vikt %

49

51

43

44

43

45

43

34

Kontroll 2 HG i vikt %

-

48

-

44

47

-

37

-

Beräkningar
Med 13 gram amalgam - i munnen har under 19 år - har kvicksilvrets minskat i genomsnitt med omkring 11 % vikt. Det blir 13000000 µg  amalgam* 0.11/ 19 / 365 = i genomsnitt 200 µg Hg/dag under 19 år.

Diskussion
Grunden för riskbedömning av amalgamfyllningar är rättvisande fakta om läckaget = exponeringen - av kvicksilver. Att inte myndigheterna på mer än 100 år kunnat få fram tillförlitliga värde på storleksordningen av kvicksilverläckage från amalgamfyllningar är inte speciellt hedrande. Det tyder på antingen att de vetenskapliga metoderna och eller forskarna varit ineffektiva, eller på en kraftig partiskhet - bristande moral - på de som haft makt att "fastställa" exponeringen.

Hur skall man annars tolka de mycket varierande uppgifter på exponeringen av kvicksilver från amalgam?
Socialstyrelsens visar 2- 3 µg  kvicksilver/dag
WHO visar 3,8-21 µg  kvicksilver/dag, mer än dubbelt så mycket som socialstyrelsen. Båda kan inte ha rätt? Har någon rätt?
De undersökningar som visar på en större exponering saknas i myndigheternas material t ex i Kieler Amalgam-Gutachten 1997 där det finns samlat resultaten från många undersökningar som visar på högt läckage av kvicksilver från amalgam.
Undersökningar som Hanson /Pleva (1991) som visar 120-160 µg  kvicksilver/dag och Skare / Engqvist 1994 som visar upp till 125 µg  kvicksilver/dag.

diagram

OBS: Kvicksilverexponeringen från fyllningar är i diagramet beräknat på endast 10 g amalgam.

Undersökningens siffror på läckage 200 µg Hg/dag ligger i samma storleksordning som de fristående undersökarnas, men är 10 gånger högre än WHO och 100 gånger högre än Socialstyrelsens antagande. Problemet med den vetenskapliga forskning när det gäller amalgam tycks inte vara brist på fakta utan brist på opartiskhet - moral.